Domů >> Pravidla a doporučení

Pravidla a doporučení

Registrace uživatele

 • Za členství v systému LETS Vysočina není účtován žádný povinný poplatek. Příspěvky na provoz jsou čistě dobrovolné, organizované jednou ročně na společném setkání. Přehled o nákladech na provoz je uveden na stránce Kdo za tím stojí.
 • Systém LETS Vysočina rozlišuje dva typy uživatelů:
  • Běžný uživatel:
   • Má plný přístup k funkcím systému pro zprostředkování výměn za smluvenou měnu, viz. článek Drny jako společná měna.
   • Má povinnost vložit do systému aspoň jednu nabídku a jednu poptávku, a to do čtrnácti dnů od data registrace.
   • Registrací potvrzuje, že žije v kraji Vysočina, nebo se zde aspoň pravidelně vyskytuje. 
  • Přespolní uživatel:
   • Registace v LETS Vysočina umožňuje přespolnímu uživateli zaznamenat svou polohu na mapě a informovat o společných setkáních. 
   • LETS Vysočina nenahrazuje domovský LETS systém přespolního uživatele a proto ani neumožňuje zprostředkovat mu výměny.
   • Pro registraci do jiných LETS využijte přímo stránky dané skupiny, viz. seznam s odkazy na další LETS skupiny v ČR.
 • Činnost v LETS Vysočina je svobodná a dobrovolná. Uzavírání dohod o výměně je vyjádřením Vaší svobodné vůle.
 • Všichni registrovaní uživatelé mají povinnost chovat se v zájmu LETS Vysočina, chovat se odpovědně a slušně, uvádět pravdivé informace v diskuzích, příspěvcích a inzerátech, za které zodpovídá vždy jejich autor.

Doporučení k užívání LETS Vysočina

 • Systém LETS Vysočina je koncipován jako otevřený prostor, do kterého mohou volně přistupovat noví lidé. Proto o sobě uvádějte pouze informace, které považujete za veřejné. Vše, co má být neveřejné řešte prostřednictvím e-mailu. Kontaktovat jednotlivé uživatele prostřednictvím e-mailu lze přímo z prostředí systému LETS Vysočina.
 • Na dohodu, která se Vám nezdá, nepřistupujte.
 • Snažte se udržovat svůj účet vyrovnaný, tj. blízký nule. Toho docílíte, pokud budete provádět výměny vyváženě oběma směry (dávat i brát). Snadno se tak ochráníte před citelnou ztrátou pro případ, že by systém selhal nebo zanikl. LETS Vysočina neslouží k hromadění zisků. 

LETS a daně

 • Každý uživatel systému LETS je sám zodpovědný za případné zdaňování činnosti zprostředkované pomocí LETS Vysočina.
 • Pokud v LETS nabízíte výrobky a služby, které jsou zároveň předmětem Vaší podnikatelské činnosti, vztahují se na ně daňové a jiné povinnosti stejně jako v běžné měně.
 • Pokud nemáte živnost a Vaše příjmy z LETS spolu s dalšími příjmy v běžné měně přesáhnou 30 000 kč za rok, měli byste je uvést v přiznáni k dani z příjmu.
 • Podrobněji v článku zde a také v zákonu o dani z příjmu. Další právní rozbory, které se opírají ještě o starší znění zákona (dnes je limit pro příležitonstnou činnost 30 000 Kč), jsou zde.

Pravidla pro vkládání inzerátů

 • Zakazují se inzeráty
  • jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy
  • k jejichž nabídce není Uživatel oprávněn.
  • jejichž obsah nesouvisí s LETS, nebo jde o inzerci v jiné než virtuální měně (DRN).
 • Provozovatel za zveřejnění výše zakázaných inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli smazat, případně postupovat podle článku "Zrušení účtu" těchto Pravidel.
 • Každý inzerát musí být uživatelem zařazen do odpovídající kategorie.
 • Neobsahují-li inzeráty zveřejněné Uživateli na Serveru pouze relevantní informace, jsou-li nesrozumitelné, matoucí, porušují-li právní předpisy či dobré mravy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění inzerátů strpěl, je Provozovatel oprávněn provést v takovém inzerátu úpravy, převést jej do jiné kategorie nebo jej smazat, případně postupovat podle článku "Zrušení účtu" těchto Pravidel.

Zrušení účtu
Uživateli, který porušuje tato Pravidla, který zatěžuje ostatní uživatele spamem, který se chová neslušně, vulgárně či agresivně, který opakovaně a dlouhodobě nereaguje na e-maily jemu odeslané, který si zřizuje více uživatelských účtů nebo který jinak porušuje dobré mravy na internetu, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zablokovat jeho uživatelský účet či účty a zamezit mu v přístupu na Server.

Osobní údaje
Uživatel na Serveru zveřejní kontaktní údaje, na základě kterých může být kontaktován ostatními Uživateli (e-mail, apod.). Uživatel je oprávněn uvádět pouze své platné kontaktní údaje a nesmí vytvářet klamný dojem o své identitě. V případě podezření na porušení tohoto článku je Provozovatel oprávněn takové údaje smazat. Za zneužití kontaktních údajů třetími osobami Provozovatel neodpovídá.

Cookies
Tento web využívá pro analýzu návštěvnosti a pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Odpovědnost

 • Provozovatel systému nenese zodpovědnost za obsah, který zveřejní uživatelé sytému LETS. Každý člen je zodpovědný za své příspěvky a je povinen se chovat v souladu s dobrými mravy a platnými zákony.
 • Zveřejněním inzerátu nebo dalších textů, obrazů a jiných dat na Server dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich dalším užíváním, a to bez nároku na odměnu za takové užívání. - Uživatel je oprávněn provést změny ve svém inzerátu či jej odstranit.
 • Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Serveru a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních i jiných dat Uživatele uvedených v inzerátu, transakci či kdekoliv jinde v systému, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 • Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Serveru včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky.
 • Placení daní z obchodů a činností uskutečněných skrze LETS je povinností držitelů účtů (v souladu s platnými právními předpisy). Provozovatel nemá povinnost daně vybírat nebo daňové úřady o účtech informovat.
 • Provozovatel neručí za kvalitu, stav a hodnotu věcí a služeb, které jsou v LETS vyměňovány.

Změna pravidel
Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Serveru. Promítne-li se však taková optimalizace na obsahu těchto Pravidel, budou tyto Pravidla bez zbytečného odkladu aktualizovány. Aktualizace Pravidel nabývá vůči Uživateli účinnosti touto změnou.